• قابل توجه سرگروه های محترم آموزش رشته معماری

  بر اساس جدول ارزشیابی گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی استان موارد ذیل در ارایه گزارشات به گروه معماری مورد توجه و اهتمام همکاران محترم قرار گیرد:
  -ارایه صورتجلسات گروه
  -گزارش بازدید های علمی-آموزشی
  -تهیه و تولید محتوای آموزشی
  -بررسی وضعیت نیروی انسانی(ارایه فرم مشخصات همکاران منطقه)
  -نیازسنجی دوره های ضمن خدمت
  -ارایه طرح درس نمونه
  -معرفی منابع علمی
  -بررسی و تحلیل سوالات امتحانی همکاران و ارایه نمونه سوال استاندارد
  -بررسی و بازبینی اوراق امتحانی
  -برگزاری مسابقات و جشنواره ها
  -بررسی و تحلیل کتب درسی
  -ارایه مقالات
  -تهیه بروشور یا پوستر جهت معرفی رشته
  -برگزاری کارگاه های آموزشی و تبادل تجربه