• درجه حفاظت - IP Code

  درجه حفاظت یا کد آی*پی (به انگلیسی: IP code) اصطلاحی در استاندارد آی*ئی*سی ۶۰۵۲۹ است که بر اساس آن محفظه*های تجهیزات الکتریکی با کدهای استانداردی با دو حرف IP در کنار دو رقم، از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی تقسیم*بندی می*شوند. رقم اول که بین ۰ تا ۶ است سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص می*کند. رقم دوم بین ۰ تا ۸ است و میزان حفاظت را در برابر نفوذ آب (و نه هیچ مایع دیگر) مشخص می*کند. هر چه این رقم*ها بیشتر باشند میزان حفاظت بیشتر است.[۱]

  رقم اول کد آی*پی حفاظت تعریف شده برای افراد حفاظت در برابر جسم خارجی نیروی اعمال*شده بر جسم خارجی
  ۰ نیاز به آزمایش نیست نیاز به آزمایش نیست نیاز به آزمایش نیست
  ۱ پشت دست اجسام جامد خارجی با قطر ۵۰ میلی*متر یا بیشتر ۵۰ نیوتون
  ۲ یک انگشت اجسام جامد خارجی با قطر ۱۲٫۵ میلی*متر یا بیشتر ۱۰ نیوتون
  ۳ یک ابزار اجسام جامد خارجی با قطر ۲٫۵ میلی*متر یا بیشتر ۳ نیوتون
  ۴ یک سیم اجسام جامد خارجی با قطر ۱٫۰ میلی*متر یا بیشتر ۱ نیوتون
  ۵ یک سیم حفاضت شده در برابر نفوذ گرد و غبار ۱ نیوتون
  ۶ یک سیم ضد گرد و غبار ۱نیوتون
  رقم دوم حفاظت*شده در برابر آزمایش*شده با جزئیات
  ۰ محافظت نشده
  ۱ چکیدن آب چکیدن آب (ریزش عمودی قطرات آب) اثر مضری نخواهند گذاشت. مدت*زمان: ۱۰ دقیقه
  آبی معادل ریزش ۱ میلی*متر باران در درقیقه
  ۲ چکیدن آب هنگام کج*شدگی تا ۱۵° اگر محفظه تا ۱۵° نسبت به حالت عادی کج شود چکیدن عمودی آب اثر زیان*باری نمی*گذارد. مدت آزمایش: ۱۰ دقیقه
  آبی معادل ریزش ۳ میلی*متر باران در درقیقه
  ۳ آب افشانده*شده ریزش آب به صورت افشانه تا زاویهٔ ۶۰° از حالت عمودی اثر زیان*باری ندارد. مدت آزمایش: ۵ دقیقه
  حجم آب: 0.7 لیتر بر دقیقه
  Pressure: 80–100 kPa
  ۴ پاشیدن آب پاشش آب روی محفظه از هر جهتی روی آن اثر زیان*بار نمی*گذارد. مدت*زمان: 5 دقیقه حجم آب: 10 لیتر بر دقیقه
  فشار: 80–100 کیلوپاسکال
  ۵ جت*های آب آب افشانده*شده با یک افشانک (6.3 میلی*متر) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیان*بار نخواهد داشت. مدت آزمایش: دست کم 3 دقیقه
  حجم آب: 12.5 لیتر بر دقیقه
  Pressure: 30 kPa at distance of 3 m
  ۶ جت*های قوی آب آب افشانده*شده با جت*های قوی (افشانهٔ 12.5 mm) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیان*بار خواهد داشت. مدت آزمایش: دست کم ۳ دقیقه
  حجم آب: 100 لیتر بر دقیقه
  فشار آب: 100 کیلو پاسکال از فاصلهٔ 3 متر
  ۷ غوطه*وری تا 1 متر در شرایط تعیین*شده برای غوطه*وری از نظر زمان و فشار، نفوذ آب به میزان زیان*بار به درون محفظه ناممکن خواهد بود (تا 1 متر غوطه*وری). زمان آزمایش: 30 دقیقه قوطه*وری در ژرفای کمینهٔ 1 متر اندازه*گیری*شده از پایین وسیله، و دست کم 15 سانتی*متر اندازه*گیری*شده از بالای وسیله
  ۸ غوطه*وری ورای 1 متر تجهیز برای غوطه*وری دائم در آب در شرایط یادشده توسط سازنده مناسب است. معمولاً این به معنای آن است که وسیله آب*بندی شده است. با این وجود، در برخی تجهیزات، به معنای آن است که آب می*تواند نفوذ کند اما اثر زیان*باری ندارد. مدت آزمایش: غوطه*وری مداوم در آب
  ژرفای تعیین*شده توسط سازنده

  منبع به زبان اصلی: http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code